A memoria anual de Cáritas Diocesana presenta un resultado positivo 

  • “Trátase de reflectir o camiño percorrido e o moito que queda por facer” (Julián Barrio, arcebispo de Santiago)
  • Foron atendidas máis mulleres (55,6%,) que homes
  • A franxa de idade máis importante dos usuarios vai de 36 a 65 anos (44%)

Un total de 40.557 persoas foron as beneficiadas no ano 2021 do traballo desenvolvido por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, segundo se contempla na Memoria dada a coñecer durante un acto que presidiu Jesús García Vázquez delegado episcopal. Na presentación fíxose constar que os datos xerais presentan un resultado positivo que vén dado tanto pola contención do gasto- diminuíu un 7% respecto ao exercicio anterior- como polo incremento dos ingresos. O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio   no seu saúda, insiste en que “son datos estimativos do acompañamento e a axuda que leva a cabo coas persoas máis vulnerables. Trátase de reflectir o camiño percorrido e o moito que queda por facer coa finalidade de seguir servindo ás persoas afectadas por calquera clase de pobreza” O director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Anuncio Mouriño Rañó, reflectiu o importante traballo levado a cabo polos axentes “nos meses tan duros que tivemos que soportar”, por iso é polo que insistise en que foi necesario tender a man “cara ás persoas máis necesitadas”. Sinalou que moitas persoas “no momento actual non poden vivir do seu traballo”. Durante a súa intervención destacou unha serie de acontecementos que se produciron no último ano: vivenda e inflación. En canto á vivenda mencionou que no 2021 fíxose fronte ao pago de alugueiros e recibos por un importe superior aos 400.000 euros.

Auditoria

Os auditores asinantes da revisión limitada, en forma de Auditoria, sobre as contas anuais, realizada ao exercicio 2021 sinalan que “non detectamos deficiencias que puidesen xerar a necesidade de incorporar modificacións substanciais aos estados financeiros adxuntos”. Certificado AENOR Ao longo do ano 2021 dous acontecementos marcaron de maneira fundamental a forma de actuar dentro da entidade. Trátase do certificado AENOR e o Plan de Igualdade A certificación AENOR fai referencia a dous departamentos centrais e básicos no funcionamento da institución: Administración e Atención Primaria. O obxectivo principal do sistema de calidade é que en ambos os departamentos haberá normas de funcionamento e control estandarizadas e obxectivas de acordo á normativa.

Plan de Igualdade

A elaboración do primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes (PIOM)é a aposta da entidade para consolidar unha política interna de xestión e funcionamento que favoreza o avance cara á igualdade de xénero para o período 2020-2023. Conta con seis áreas de intervención e, vinculadas a elas, diferentes actuacións impulsándose aquelas que tiñan que ver con socialización e difusión do plan, a formación básica en materia de igualdade e a comunicación e a linguaxe inclusiva Máis mulleres Nas atencións practicadas as mulleres representaron o 55,6%, fronte aos homes co 44,4%. A tendencia modificouse un pouco con respecto a exercicios anteriores. Houbo variación en canto á idade das persoas atendidas cuxa franxa máis importante representárono os de idades comprendidas entre 36 e 65anos (44%), fronte ao 24% dos de 18 a 35 anos; os maiores de 66 anos representan o 5,5%, e os de 12 a 17 anos o 13,2%

Áreas de actuación

A través de diferentes accións, programas e centros en todo o territorio diocesano acóllese e acompaña a persoas en situación de exclusión. En todas as actuacións ofrécese e promove unha atención integral tendo como centro á persoa e sempre fundamentada en valores. Un traballo está relacionado coa sensibilización e a incidencia social, “buscamos estar sempre na vida de quen sofre inxustiza, denunciando as causas, propoñendo medidas e traballando para solucionar as dificultades polas que atravesan as persoas”. Un labor que levou a cabo por medio de oito grupos: Acción de Base e Atención Primaria (7.732) persoas atendidas); Familia, Infancia e Mocidade (1.935); Maiores e Dependencia (380); Minorías (6.198); Formación, Emprego e Economía Social (2.011); Persoas sen Hogar (1.107); Saúde (239), e Reclusos ,Exreclusos ,e Orientación  Xurídica(799).Con  esta planificación buscouse unha mellor operatividade para intentar achegar os mellores logros no momento de liquidar as peticións de axuda cursadas.

Exercicio económico

Os datos xerais presentan un resultado positivo de 745.624 euros, composto por uns ingresos totais de 7.396.076 euros e uns gastos de 6.650.452 euros. En canto aos Gastos as axudas representaron un 37% do total, destacando relaciónalas coa formación, como consecuencia da recuperación do aforo dos cursos e a recuperación da actividade coa nova normalidade. Os gastos do persoal significaron un 38% do total sendo a partida que máis diminúe, con moita diferenza sobre o resto, un 18% en termos relativos. O gasto de persoal de Caritas Diocesana atópase financiado ao redor dun 65% a través de subvencións e convenios privados e públicos, ao entenderse o mesmo como parte inherente do funcionamento dos programas. En canto aos Ingresos, socios, achegas, colectas, donativos herdanzas e legados particulares, significaron o 39% dos ingresos totais, aumentando un 15 %. As subvencións e convenios procedentes das administracións públicas e destinados a financiar a actividade do exercicio foron un 16%, e as subvencións por IRPF representaron o 14% dos ingresos totais, incrementándose con respecto ao ano anterior un 37%.