Home Atención a menores, persoas vulnerables e as súas familias: obxectivos do servizo

Atención a menores, persoas vulnerables e as súas familias: obxectivos do servizo

A súa Santidade o Papa Francisco no preámbulo da Carta Apostólica en forma de Motu proprio Vos estis lux mundi subliña que “os delitos de abuso sexual ofenden ao noso Señor, causan danos físicos, psicolóxicos e espirituais ás vítimas, e prexudican á comunidade dos fieis”; polo que todos –empezando por quen exerce a Autoridade na Iglesia- habemos de empeñarnos na súa erradicación: “para que estes casos, en todas as súas formas, non ocorran máis, necesítase unha continua e profunda conversión dos corazóns, acompañada de accións concretas e eficaces que involucren a todos na Iglesia, de modo que a santidade persoal e o compromiso moral contribúan a promover a plena credibilidade do anuncio evangélico e a eficacia da misión da Iglesia” ( Ibidem).

En procúraa da erradicación de semellantes condutas e accións, nesta Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela pretendemos dotarnos de medios e instrumentos eficaces e áxiles en orde a previr a comisión de delitos contra o sexto mandamento do Decálogo por parte de clérigos, membros de Institutos de vida consagrada ou Sociedades de vida apostólica ou laicos que participan da misión e acción pastoral da Igrexa. Para o que decidimos crear un Servizo interdiocesano de atención a menores, persoas vulnerables e as súas familias ( M. P. Vos estis lux mundi, art. 2, 1). Organismo que permitirá o acceso de cuantos poidan achegar información e solicitala en orde á rápida intervención da Autoridade eclesiástica e o acompañamento dos menores, persoas vulnerables e familiares dos afectados por ese tipo de condutas deplorables.

Configúrase como un organismo de estrutura sinxela e funcionamento áxil que se encomenda a tres responsables expertos en teoloxía e espiritualidade sacerdotal, dereito e psicoloxía. Contará, ademais, coa colaboración das Vigairías Xerais, Vigairías Xudiciais, Centros de Orientación Familiar das dioceses e delegacións do Clero e cuantos outros organismos diocesanos ou interdiocesanos poidan achegar a súa contribución ao mellor desenvolvimiento da súa misión, a teor das funcións que asume.

Este Servizo ha de caracterizarse pola súa proximidade e axilidade na atención a quen a ela diríxanse, tanto para achegar información que deberá xestionar sen demora, como no acompañamento e atención especializada e multidisciplinar ás vítimas de abusos e as súas familias.

Son funcións propias deste Servizo pastoral:

A.- Concienciar a todos os fieis: clérigos, relixiosos, membros de vida consagrada e laicos, do deber de informar á Autoridade da Igrexa por este medio de calquera sospeita ou noticia que puidese indicar a existencia de abusos sexuais labores contra menores ou persoas vulnerables. Os clérigos, relixiosos e membros de vida consagrada están obrigados, cando teñan noticias ou motivos fundados para crer que se produciron feitos desa índole, a informar sen demora ao Ordinario do Lugar directamente ou a través deste Servizo pastoral ( M. P. Vox estis lux mundi, art. 3, 1).

B.- Procurar a sensibilización de cuantos realizan tarefas apostólicas ou asistenciais na diocese de xeito que todos sintamos compelidos na cooperación para a prevención e erradicación de calquera forma de abuso.

C.- Permitir e facilitar a recepción de calquera tipo de denuncia –directamente da vítima ou de terceiros, mesmo anónima, ou como noticia adquirida nos medios de comunicación- relacionada cos delitos aludidos.

D.- Recompilar cuantos datos sexan necesarios a efectos da identificación do victimario e das posibles vítimas, así como calquera ulterior dato relacionado cos feitos invocados e coas persoas afectadas.

E.- Orientar ao denunciante e/ou á vítima respecto da tramitación para seguir, tanto en vía canónica como en vía civil.

F.- Coidar escóitaa e acollida de quen en calidade de vítimas, familiares ou informantes acudan a este Servizo #ante calquera sospeita de abusos sexuais a menores ou persoas vulnerables.

G.- Asistir coa axuda de psicólogo aos menores e persoas vulnerables cando haxan de ser oídas no proceso de investigación e investigación que poida incoarse.

H.- Facilitar os medios necesarios para unha adecuada atención integral de acordo cos desexos e necesidades que manifesten as vítimas.

I.- Establecer unha canle permanente de información e comunicación, adaptada ás circunstancias do caso, coa vítima e a súa familia de xeito que en todo momento poidan coñecer o estado da investigación ou, chegado o caso, do proceso.

J.- No caso de que a denuncia fágase oralmente, deberase levantar acta de todo canto se afirma, deixando constancia igualmente das actuacións realizadas, para o que se requirirá a presenza dun notario canónico.

K.- Enviar ao Ordinario a acta da denuncia e das actuacións realizadas, todo iso con celeridade e discreción, deixando constancia documental do envío realizado e a data do mesmo, da cal se dará noticia ao denunciante.

L.- Non lle corresponde a este Servizo realizar un xuízo de verosimilitud senón unicamente solicitar cuantos datos invócanse polo (os) denunciante( s).

LL.- Custodiar debidamente o correspondente rexistro.

M.- Informar periodicamente á autoridade eclesiástica correspondente da actividade realizada.

Para a consecución dos obxectivos enunciados, o Servizo interdiocesano, configurado tal e como se indicou, poderá servirse dos medios humanos e materiais e instrumentos que lle permitan afrontar con dilixencia e corrección encargos de tan alta responsabilidade.

Os membros que conforman este Servizo pastoral, e cuantos con eles colaboren, teñen encomendada unha delicada misión e tarefa que deberán desempeñar con celo e coidado #ante a gravidade eses feitos e as lacerantes consecuencias que provocan nas vítimas.