Mons. Prieto preside o Consello de Cáritas Diocesana

  • Monseñor Prieto Fernández: “O amor que damos, é un amor recibido”
  • 47.323 as persoas beneficiadas do labor levado a cabo pola entidade
  • Presuposto 2023 para mellorar a atención social

O Consello de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, presidido por monseñor Francisco José Prieto Fernández, arcebispo electo de Santiago de Compostela, aprobou os estados contables do exercicio económico de 2022, o orzamento para o actual que supera os 7 millóns de euros, as atencións practicadas, o manual de procedementos administrativos contables, a firma de novos convenios, e o protocolo de prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación.

No aspecto económico destacouse que no ano 2022 alcanzouse un resultado positivo de 223.366 euros, composto por uns ingresos totais de 7.954.561 euros e uns gastos de 7.731.19euros. Sobre a atención practicada informouse que foron 47.323 as persoas beneficiadas do traballo desenvolvido pola institución.

Oración

O delegado episcopal, Jesús García Vázquez foi o encargado da oración inicial indicando que no traballo de Cáritas é importante saber escoitar “xa que é unha maneira de amar”, escoitar e entender o problema do outro “para facelo meu e na medide os posible solucionalo”, e estar preto dos que o necesitan “para dese xeito poder escoitar e entender todo o que lles acontece”. Para García Vázquez a caridade “é a esencia do testamento de Jesús”.

O amor de Cáritas

Na súa intervención a modo de apertura do Consello monseñor Prieto Fernández falou do amor e do traballo que desenvolven en Cáritas, voluntarios e técnicos, a favor das persoas máis necesitadas. “O amor que damos, é un amor recibido. Damos e entregamos o noso amor no Camiño compartido”. Insistiu en que Cáritas lémbranos permanentemente que “somos o que damos e somos amor”.

Resultado económico

Ao presentar o balance dos estados contables- gastos e ingresos- por parte de Anxo Dorrego Leal, administrador adxunto- deuse conta de que a entidade reaxustou o gasto do exercicio, asumindo o incremento non previsto polo que se refire ás axudas de cooperación internacional e á acollida. Este escenario marcou o exercicio orzamentario. Ao peche do exercicio o resultado foi positivo en 223.366 euros, composto por uns ingresos totais de 7.954.561 euros e uns gastos de 7.731.19euros.

O gasto total desviouse un 14% sobre o importe orzado, e quedou un 8% por encima do importe do período anterior. Neste apartado faise mención ás axudas que   representa un 41% do gasto total; as colaboracións que significan un 4%; o voluntariado ten unha escasa representación sobre o total do gasto 1%; os gastos de persoal representan un 35% do gasto total incrementando un 9% en termos relativos e outros servizos que aumentan un 18% e quedou un 8% por encima de orzamento.

Os ingresos aumentaron un 8% respecto ao ano anterior quedando un 13% por encima do que se orzou. Destacan neste epígrafe socios, achegas, colectas, donativos herdanzas e legados particulares que representan o 30% dos ingresos totais; herdanzas e legados en efectivo, son un importe moi pouco relevante neste exercicio;

a habilitación de fondos; as subvencións e convenios procedentes das administracións públicas e destinados a financiar a actividade do exercicio, representan un 27% dos ingresos totais; a subvención por IRPF supón o 13% dos ingresos e trátase de fondos recibidos a través da Xunta de Galicia e de Ministerios; isto de convenios, subvencións e doazóns procedentes de entidades de carácter privado e destinados á actividade, representa un 26% dos ingresos, e outros ingresos teñen unha representación dun 2% no total

Atención practicada

En canto á atención practicada José Anuncio Mouriño, director diocesano, sinalou que foron 47.323 as persoas beneficiadas, de forma directa e indirecta, no ano 2022 do traballo desenvolvido por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

A información facilitada dá conta do traballo desenvolvido por sexos, nivel de estudos, idade, tipos de fogar, ingresos, destacando o relacionado coa nacionalidade. Neste apartado os inmigrantes -comunitarios e non comunitarios-atendidos superaron aos nacionais, sendo esta a primeira vez que ocorre este cambio de tendencia.

Procedimientos administrativos

No relativo ao manual de procedementos administrativos e contables deuse conta das vantaxes que ten o uso do halcsh para o envío e a recepción de diñeiro, o uso da tarxeta moedeiro e bizum. Con este procedemento axúdase a superar a exclusión financeira e que os envíos sexan máis rápidos.
Protocolo de actuación no embarazo e a lactación
Aprobouse o procedemento de prevención de riscos laborais durante o embarazo e a lactación que ten como obxectivo xeral de dotar á entidade dun proceso de intervención rápida, eficaz e eficiente ante a comunicación dalgunha traballadora da súa situación de embarazo e lactación. O protocolo aplicarase no conxunto da entidade e afecta ao conxunto dos centros de traballo e ao conxunto das mulleres traballadoras do persoal. Perséguese co procedemento dispoñer dun sistema fácil para a comunicación da súa situación, co fin de poñer en marcha as medidas contempladas no procedemento.
Comunicación en Cáritas
O responsable do departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana, Javier García Sánchez, presentou un amplo balance do traballo desenvolvido nos últimos anos sinalando que desde 2010 percorreuse un longo camiño. Convocáronse 52 roldas de prensa; transmitíronse 190 informacións: prensa (53%), radio (29%) televisión (12%) dixital (6%); foron facilitadas 360 entrevistas ou reportaxes para medios de comunicación; elaboráronse 158 informes temáticos que foron remitidos aos medios.
Teniendo en cuenta as peticións que se cursaron vai imprimir novamente o Boletín Informativo Especial que se entregou na pasada Asemblea para render homenaxe a monseñor Julián Barrio, presidente de Cáritas Diocesana, no que se informaba das realizacións levadas a cabo nestes anos cunha cronoloxía dos acontecementos máis destacados desde 1996.Sinalou tamén que o Boletín Informativo, órgano de expresión da entidade, superara o número 100.
Destacou o aumento do 38 por cento de usuarios diarios da páxina web; que a Revista de Prensa Dixital mensual aumento un 32 % , e que a Plataforma de Formación supera as 300 visitas. No apartado de publicacións mencionou que todos os anos houbo que reeditar a Memoria, e o libro recompilatorio dos 50 anos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Finalmente falou do libro especial e único que se lle entregou a monseñor Barrio, na Asemblea do ano pasado no que gráficamente preséntanse feitos e acontecementos protagonizados polo prelado durante longos 30 anos.
Outros temas
Foron aprobados os convenios de colaboración subscritos nos tres últimos meses e as novas contratacións de persoal. No apartado de Zonas Pastorais e Interparroquiais, falaron   representantes de Ribeira, Carballo, Arousa, Santiago, Pontevedra e A Coruña.
Nos seus informes o director deu conta das diferenzas coa Federación de Cáritas en Galicia pola utilización duns locais na diocesana de Santiago; de ultímalas herdanza recibidas; os novos Estatutos de Cáritas Española; os gastos xerados co encontro dos voluntarios, e das achegas recibidas a través do IFRPF.
Pechou o acto monseñor Prieto Fernández que insistiu ante os integrantes do Consello que “non podemos esquecernos das persoas que veñen pedirnos axuda”.