Renuncias canónicas

O Excmo. Sr. Arcebispo aceptou as RENUNCIAS CANÓNICAS dos seguintes sacerdotes, quedando vacantes as parroquias que rexían:

Con data 5 de febreiro, ao Rvdo. Sr. D. Aquilino Fernández Fentanes, Párroco de san Xulián de Malpica e Administrador Parroquial de san Xoán de Xornes;

Con data 10 de febreiro, aos Rvdos. Sres.

  • José Ramón Hermida Lestón, Párroco de santa María de Lira e a súa unida de san Martiño de Lariño;
  • Sr. D. Andrés García Vilariño, Párroco de Santa María e Santiago da cidade da Coruña.