Arcebispado de Santiago e Concello de Arteixo amplían un convenio sobre a Reitoral de Santa María de Loureda

O Arzobispado de Santiago e o Concello de Arteixo subscribiron hoxe un convenio polo que se amplía o acordo subscrito en 2015 para a cesión por parte da Igrexa Diocesana da Reitoral de Santa María de Loureda. En virtude da “addenda” asinada entre o ecónomo diocesano, Fernando Barros, e o alcalde de Arteixo, José Carlos Calvelo, o Arzobispado cede gratuitamente ao Concello de Arteixo o uso dos metros cadrados que ocupan a Casa Reitoral cos seus anexos e o terreo sen edificar, a fin de crear “un espazo destinado a usos públicos dos habitantes da parroquia de Loureda”. Usos que serán compatibles co uso destinado a finalidades propias da parroquia. Na firma estaba presente Manuel Blanco Rey, párroco de Santa María de Loureda.

De acordo co convenio actualizado hoxe, o Concello de Arteixo comprométese a asumir as obras necesarias para o acondicionamento da parcela aos “fins dos usos conveniados e os gastos que puidesen derivarse destas”. De tal modo, a planta baixa da rectoral e anexos serán para uso do Concello, e na parte alta crearase e habilitará unha “sala multiusos da que poderá dispoñer o Arzobispado por conta do párroco de Santa María de Loureda para usos parroquiais, así como unha dependencia duns 75 metros cadrados reservado para uso exclusivo do Arcebispado ou do párroco”.

 

 

La parcela para uso del Concello se cede por un plazo de treinta años, finalizado el cual las partes podrán acudir a sucesivas prórrogas de cinco años de duración. Para el inicio de las obras precisas para la adecuación de la Casa Rectoral previstos, se establece un plazo de dos años. En la ampliación del convenio se incluye además la constitución de una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes del Arzobispado y de la parroquia, así como otros dos miembros en representación del Concello de Arteixo.